ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ +90 322 453 00 09 info@altinkoza.org.tr

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 25. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

25. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

YÖNETMELİĞİ 2018

 

25. Uluslararası Adana Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması bu yıl 22 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Adana’da yapılacaktır.

 

1. AMAÇ

Adana Büyükşehir Belediyesi, 25.Uluslararası Adana Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nı aşağıda belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlemektedir:

• Türk Sineması’nın geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak,

• Eğitim döneminde olan genç sinemacı kuşağını teşvik etmek ve başarıyı ödüllendirmek,

• Kültür değerlerimizin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılmasına destek vermek.

 

2. FESTİVAL YÖNETİMİ

Karar Verme Yetkilisi

Festivalin üst düzey karar yetkilisi, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başkanlığında kurulan Festival Yürütme Kurulu’dur.

Büyükşehir Belediyesi ile İletişim ve Koordinasyon

 Büyükşehir Belediyesi ile iletişim Festival Yürütme Kurulu ve Festival Direktörlüğü aracılığıyla sağlanır.

Organizasyon Birimleri

 Festival Direktörü

 Yardımcı Koordinatörlükler

 Hizmet grupları

Festival Yürütme Kurulu

• Festival Yürütme Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başkanlığında kurulur. Festival Direktörlüğü’nün uygulama projesini değerlendirir, anlaşmazlıkları karara bağlar. Kararları kesindir.

• Festival yönetim birimleri ve katılımcıları arasında anlaşmazlıklar çıkması halinde, sorunu çözme ve nihai kararı verme yetkisi Festival Yürütme Kurulu’ndadır.

• Yarışma yönetmeliğinde düzenlenmemiş olan hususlarda son karar yetkisi Festival Yürütme Kurulu’na aittir.

• Festival Yürütme Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında 5 üyeden oluşur.

 

Festival Direktörü

• Festival Direktörü, Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanlığında kurulan Festival Yürütme Kurulu bilgisi dahilinde uygulama projesinin hazırlanması ve programların uygulanmasını yerine getirir.

• Koordinatörlükler ve hizmet grupları vasıtasıyla festival projesinin uygulanmasını temin eder.

• Festival Direktörü ’nün belirleyeceği yardımcı koordinatörler, festival yönetimi adına Festival Yürütme Kurulu’nda görev alarak ön belirleme çalışmalarına Festival Danışma Kurulu ile katılırlar.

 

Festival Danışma Kurulu

• Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası sinema alanında uzmanlığı bilinen sinema yazarları, kültür-sanat insanları ve kültür-sanat kuruluşlarından katılacak temsilcilerle oluşur. Festivalin mesajlarının ve uygulanacak programlarının niteliklerinin belirlenmesinde istişari mahiyette katkı sağlar. Festival Kurulu’nda yer alarak, Büyük Jüri değerlendirmesine sunulacak filmlerin belirlenmesinde görev alırlar. Kurulun katılımcı sayısı Festival Yürütme Kurulu ve Festival Direktörü tarafından belirlenir.

 

Festival Organizasyonu Yetki ve Sorumluluğu

• 25.Uluslararası Adana Film Festivali, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Adana’da düzenlenir.

• Film Festivali’nin programları, hazırlanan festival projesi çerçevesinde, Festival Direktörü, yardımcı koordinatörlükler ve bağlı hizmet birimleri tarafından uygulamaya geçirilir.

• Başvuruları kabul ve ret yetkisi, ilgili yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde, Festival Yürütme Kurulu ve Festival Direktörü tarafından kullanılır.

 

 

3. KAPSAM

3.1 Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, 22 -30 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 25.Uluslararası Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Türkiye sınırları içinde yer alan üniversitelerin güzel sanatlar ve iletişim fakülteleri sinema-televizyon bölümleri öğrencilerinin katılabileceği bir kısa film yarışmasıdır.

3.2 Yarışmaya, 3.1.maddede belirtilen konumda bulunan öğrenciler arasından filmin yönetmeni başvurur.

 

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

4.1. Yarışmaya 2017 ve 2018 yıllarında çekilmiş, daha önce “Uluslararası Adana Film Festivali” yarışmalarına başvurmamış filmler başvurabilir.

4.2 Başvuru sahiplerinin filmi çektikleri tarihlerde lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir. Bu durum, ilgili bölüm sekreterliği ya da öğretim üyelerinden alınacak bir belge ile mutlaka ibraz edilmelidir.

4.3. Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan kurmaca, canlandırma, deneysel ve belgesel filmler katılabilir. Süre konusunda %10 tolerans tanınır.

4.4. Yarışmaya gönderilecek olan filmlerde, festival uluslararası nitelik taşıdığı için, İngilizce alt yazı bulunması gerekmektedir.

4.5. Tüm formatlarda yapılmış filmler yarışmaya başvurabilir.

4.6. Her kategoride en az 5 filmin başvurması koşuluyla yarışmaya katılacak filmler; kurmaca, canlandırma, deneysel ve belgesel dallarında değerlendirilecektir.

4.7. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

4.8. Başvurular info@altinkoza.org.tr adresine yapılacaktır.

4.9. Her öğrenci en fazla iki film ile başvurabilir.

4.10. Uluslararası Kısa Film Yarışmasına başvuran filmler Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışmasına başvuramaz.

4.11  Başvurular info@altinkoza.org.tr adresine yapılacaktır. Kargoyla başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu İle Birlikte Gönderilecek Belge Ve Tanıtım Malzemeleri

 

1. Başvuru formu

2. Filme ait online izleme linki.

3. Filmin Türkçe ve İngilizce özeti (word dosyası, en fazla 150 sözcük )

4. Filmden 3 adet fotoğraf (Çözünürlük 300 dpi / Fotoğrafların kısa kenarı 15 cm olacaktır.)

5. Yönetmenin özgeçmişi (word dosyası Türkçe ve İngilizce yaklaşık 150 sözcük ), filmografisi

6. Yönetmen fotoğrafı

7. Filmin afişi

8. Filmi çektiği tarihte lisans öğrencisi olduğuna dair resmi belge.

 

Yukarıdaki bilgi ve belgeler info@altinkoza.org.tr adresine gönderilecektir.

 

 

SON TESLİM TARİHİ: Başvurular 27 Temmuz 2018’e kadar teslim için bildirilen e-mail adresine ulaştırılmalıdır.

 

5. DEĞERLENDİRME

Değerlendirme iki aşamalı olarak yapılacaktır:

 

5.1. Ön Değerlendirme

• Üç kişiden oluşan “Ön Değerlendirme Kurulu” yapacağı eleme sonucunda her kategori için en az 5, en fazla 10 filmi aday gösterebilecektir.

• Ön değerlendirme, 17 Ağustos 2018 tarihine kadar Festival Direktörlüğü'nün belirleyeceği yerde yapılır.

• Ön değerlendirme sonuçları festivalin web sayfasından ve basından kamuoyuna duyurulur. Ayrıca ön elemeyi geçen eser sahiplerinin mail adreslerine doğrudan bildirilir.

 

5.2. Son Değerlendirme

• İkinci aşamada finale kalan filmlerin nihai değerlendirmesi beş kişilik “Seçici Kurul” tarafından yapılacaktır.

. Son değerlendirme Seçici Kurul tarafından 22 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Adana’da yapılır

• Seçici Kurul, Festival Direktörlüğü tarafından belirlenir.

• Seçici Kurul’un kararları kesindir.

• Yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı olmayan bir Festival Temsilcisi, Seçici Kurul'un film izleme çalışmalarına ve değerlendirmelerine katılabilecektir.

 

 

6.ÖDÜLLER

Filmlerin yönetmenlerine verilecek olan ödüller aşağıda belirtildiği gibidir:

 

En İyi Belgesel Film 7.500,00-TL.

En İyi Canlandırma Film 7.500,00-TL.

En İyi Deneysel Film 7.500,00-TL.

En İyi Kurmaca Film 7.500,00-TL.

 

• Jüri yönetmelikte belirtilen ödüller dışında akçeli karşılığı olmayan özel ödül takdir edebilir.

 

Ödül Ödemeleri

1. Akçeli ödüller, filmin yönetmenine, en geç 31 Aralık 2018 tarihine kadar Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenir.

2. Yarışmaya başvuran filmlerin kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır.

 

7. Gösterim Hakkı

 

1. Festival Direktörlüğü, yarışma filmlerini 2018 Eylül ayı sonuna kadar gösterme hakkına sahip olur. Bunun için yapımcıya ve yönetmene ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.

 

2. Yarışmaya katılarak ön elemeyi geçen filmlerin yönetmenleri, ulaşım ve Adana'daki konaklama giderleri Festival Direktörlüğü tarafından temin edilecek şekilde etkinlik süresince Adana'da konuk edilir. Birden fazla yönetmen olması durumunda filmin sadece 1 yönetmeni ağırlanır.

 

8. Özel Ödül ve Burs Verme

1. Öğrenci Filmleri Yarışması kapsamında özel ödül, burs vb. vermek isteyen kişi ve kuruluşların en geç 25 Ağustos 2018 tarihine kadar Festival Direktörlüğü'ne yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

 

2. Festival Yürütme Kurulu'nun bilgisi dahilinde Festival Direktörlüğü’nün yazılı onayı olmadan söz konusu yarışma kapsamında hiçbir ödül, burs vb. verilemez.

 

9. YÜRÜRLÜK

1. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yürütme Kurulu yetkilidir.

2. Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formu’na imza koyarak, Yarışma Yönetmeliği ve Başvuru Formu’nda bulunan tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

 

İletişim :

Uluslar arası Adana Film Festivali Festival Merkezi

0322 453 00 09

0322 453 09 09

info@altinkoza.org.tr www.adanafilmfestivali.org.tr

 

SPONSORLAR

Festival Sponsorları
"Sinemanın başarılı örneklerinin 25. kez ödüllendirileceği Uluslararası Adana Film Festivali'ne katılacak tüm sinemaseverlere iyi seyirler dilerim..." HÜSEYİN SÖZLÜ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı